Sabah - Negeri asal Ensembel Gong Besar, Menegak - Gong digantung secara?, Idiofon - Gong merupakan alat muzik?, Pemukul Kayu - Gong dimainkan dengan?, Tawag - Alat Muzik Ensembel gong Besar Serawak?, Sanang - Alat Muzik Ensembel gong Besar Sabah?, Alat Komunikasi - Fungsi muzik Gong Besar Sarawak?, Majlis Sosial - Fungsi muzik Gong Besar Sabah?, Asia Tenggara - Asal Gong?, Sedih - Ekspresi upacara pengkebumian?,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?