1) Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.Nilai bagi P + Q ialah ... Diagram 1 shows a number line. The value of P+Q is... a) -3 b) -6 c) 3 d) 6 2) Antara yang berikut , yang manakah suatu integer? Which of the following is an integer? a) -3.6 b) 3/4 c) -1/2 d) -12 3) Hasil darab bagi 57 dan 2876 ialah.. The product of 57 and 2876 is... a) 2819 b) 2933 c) 150 000 d) 163 932 4) Susun nombor perpuluhan yang berikut dalam tertib menaik. Arrange the following decimals in ascending order. a) 1.53, 1.24 , 0.251, -0.98 , -1.46 b) -0.98, -.146 , 0.251 , 1.24 , 1.53 c) -1.46, -0.98 , 0.251 , 1.24 , 1.53 d) -1.46, 0.251 , -0.98 , 1.24, 1.53 5) Cari nilai 13/15 + 2 3/5 - 3 1/3. Find the value of 13/15 + 2 3/5 - 3 1/3. a) -2/15 b) -1 2/15 c) 2/15 d) 1 2/15 6) Rajah 2 menunjukkan harga bagi tiga jenis minyak masak. Shamimi ingin membeli 4 botol minyak masak yang menawarkan harga paling murah. Berapakah yang perlu dibayar oleh Shamimi? Diagram 2 shows the price for three types of cooking oil. Shamimi wants to buy 4 bottles of cooking oil that offers the cheapest price. How much does Shamimi need to pay? a) RM 14.40 b) RM14.80 c) RM 15.60 d) RM 16.60

TINGKATAN 1 NOMBOR NISBAH/ RATIONAL NUMBERS

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?