1) Antara berikut, yang manakah benar tentang nombor 53? Which of the following is correct about the number 53? a) 5 ialah eksponen dan 3 ialah indeks. 5 is the exponent and 3 is the index b) 5 ialah indeks dan 3 ialah eksponen. 5 is the index and 3 is the exponent c) 5 ialah asas dan 3 ialah eksponen. 5 is the base and 3 is the exponent d) 53 = 3 x 5 2) Permudahkan/Simplify : (4m6)1/2 a) 2m1/2 b) 2m3 c) 4m1/2 d) 4m3 3) Susun nombor dalam bentuk indeks berikut dalam tertib menurun. Arrange the following indices in descending order. a) 252 , 203 , 56 , 106 b) 106 , 203 ,56 , 252 c) 252 , 203 , 106 , 56 d) 106 , 56 , 203, 252 4) Diberi bahawa 3p-3 x 9 = 1/27p . Cari nilai p. It is given that 3p-3 x 9 = 1/27p . Find the value of p. a) -1/2 b) 1/4 c) -1/4 d) 1/3 5) Antar yang berikut, yang manakah tidak sama dengan u3v? Which of the following is not equal to u3v? a) b) c) d) 6) Cari nilai m. Find the value of m. a) 3/7 b) 7/3 c) 3/11 d) 6 7) Nilaikan/ Evaluate  a) b) c) d)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?