1) Jaka pierwsza zasada dynamiki Newtona? a) Gdy siły się nie równoważą b) Bezwładność c) Przyspieszenie 2) Co to jest Tor? a) Czas  b) Długość drogi c) Linia, po której ciało się porusza d) Nie wiem 3) Jaka jest jednostka ciśnienia? a) Newton b) Kg, g, mg c) Km, cm, mm d) Paskal 4) Kiedy ciało stoi w spoczynku? a) Kiedy siły się równoważą  b) Kiedy jedna z sił jest większa c) Nie ma dobrej odpowiedzi 5) Siły przylegania co robią? a) Odpowiadają za wzajemne przyciąganie się ciasteczek tej samej substancji b) Powodują wzajemne przyciąganie się cząsteczek różnych substancji 6) Czym mierzy się ciśnienie? a) Barometrem  b) Menzurką c) Siłomierzem  7) Jaka jest jednostka siły? a) S b) P c) N 8) Czego dotyczy prawo Pascala? a) Ciśnienia wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz  b) Siły wyporu działającą na ciało zanurzone w cieczy lub gazie  9) Jak zachowują się cząsteczki w cieczy? a) Są blisko siebie, mogą się przemieszczać względem siebie  b) Są w dużym oddaleniu, mogą swobodnie przemieszczać  c) Są bardzo blisko siebie, nie mogą się przemieszczać  10) Siłę ciężkości można obliczyć ze wzoru: a) d = m/V b) F = d × V × g c) F = m × g 

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?