1) Do sektorów gospodarki zaliczamy: a) przemysł, wydobycie i transport b) handel, turystykę i rolnictwo c) przemysł, usługi i rolnictwo 2) Rolnictwo dostarcza: a) mąki b) owoców i warzyw c) oleju 3) Plony wyraża się w: a) tonach b) decytonach z hektara c) kilogramach z hektara 4) Jedna tona to więcej niż decytona? a) tak b) nie 5) Do warunków przyrodniczych rozwoju rolnictwa należy: a) zamożność państwa b) gleby c) wielkość gospodarstw 6) Do warunków przyrodniczych rozwoju rolnictwa należy: a) pomoc państwa b) mechanizacja rolnictwa c) klimat 7) Do warunków pozaprzyrodniczych rozwoju rolnictwa należy: a) gleba b) ukształtowanie terenu c) polityka rolna państwa 8) Który z wymienionych czynników w niewielkim stopniu utrudnia rozwój rolnictwa w Danii? a) wielkość gospodarstw b) gleby c) mechanizacja rolnictwa 9) Który z wymienionych czynników utrudnia rozwój rolnictwa na Węgrzech? a) klimat b) gleby c) niewielka zamożność państwa 10) Winorośl i słoneczniki uprawia się : a) w Danii b) na Węgrzech 11) Hodowla bydła i trzody chlewnej ma duże znaczenie: a) na Węgrzech b) w Danii 12) Większe plony uzyskuje rolnictwo: a) w Danii b) na Węgrzech 13) Która działalność nie należy do przemysłu: a) przetwórstwo spożywcze b) handel c) wydobycie surowców 14) Na rozwój przemysłu we Francji największe znaczenie miały: a) pracowitość mieszkańców b) położenie w klimacie umiarkowanym c) surowce mineralne i dobrze rozwinięte rolnictwo 15) Jednym z nowoczesnych działów przemysłu we Francji jest: a) produkcja sera b) produkcja środków transportu c) uprawa lawendy 16) Technopoli skupiają a) zakłady produkcyjne i instytucje naukowe b) miłośników muzyki techno c) firmy produkujące traktory rolnicze  17) W krajach wysoko rozwiniętych największy udział w PKB mają: a) rolnictwo b) usługi c) przemysł 18) Do usług zaliczamy: a) turystykę, handel i produkcję papieru b) edukację, handel i turystykę c) transport, komunikację i wydobycie węgla 19) Odnawialnym źródłem energii nie jest:  a) woda b) wiatr c) uran 20) W Polsce największe znaczenie mają elektrownie a) cieplna b) wiatrowe c) wodne 21) W Danii duże znaczenie mają elektrownie: a) słoneczne b) wiatrowe c) wodne 22) We Francji duże znaczenie mają elektrownie: a) wodne b) wiatrowe c) jądrowe 23) Do walorów kulturowych Europy Południowej należą: a) ciepłe morze i klimat b) zabytki i folklor c) wybrzeża i góry 24) Do walorów przyrodniczych Europy Południowej należą: a) muzea i świątynie b) zabytki i miasta c) urozmaicona rzeźba i ciepłe morze

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?