rational number - liczba wymierna, entity - jednostka, imaginary unit - jednostka urojona, real number - liczba rzeczywista, additive inverse - liczba przeciwna, perfect square - liczba kwadratowa, multiple - wielokrotność, bounded from above - ograniczony od góry, ordinal number - liczba porządkowa, positive number - liczba dodatnia, transcendental number - liczba przestępna, prime number - liczba pierwsza, complex number - liczba zespolona, irrational number - liczba niewymierna, conjugate number - liczba sprzężona, even number - liczba parzysta, composite number - liczba złożona, union of sets - suma zbiorów, bounded from below - ograniczony od dołu, least upper bound - kres górny, greatest lower bound - kres dolny, inverse number - liczba odwrotna, digit - cyfra, odd number - liczba nieparzysta, natural number - liczba naturalna, negative number - liczba ujemna, integer - liczba całkowita, non-negative number - liczba nieujemna, real part of a complex number - część rzeczywista liczby zespolonej, imaginary part of a complex number - część urojona liczby zespolonej,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?