1) Wzór ogólny alkoholi to: a) CnH2nOH b) CnH2n-1OH c) CnH2n+2OH d) CnH2n+1OH 2) Alkohol metylowy to nazwa zwyczajowa: a) etanolu b) metanolu c) metylu d) metanu 3) Do alkoholi monohydroksylowych NIE należy: a) propanol b) glicerol c) etanol d) butanol 4) C5H11OH to wzór sumaryczny: a) pentanolu b) propanolu c) alkoholu propylowego d) glikolu propylowego 5) Wskaż wzór półstrukturalny butanolu: a) CH3-CH2-CH2-OH b) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH c) CH3-(CH2)2-CH2-OH d) CH3-CH2-CH2-CH2-OH 6) W wyniku procesu fermentacji alkoholowej otrzymuje się: a) propanol b) etanol c) metanol d) sorbitol 7) Do przeprowadzenia fermentacji alkoholowej potrzeba: a) drożdży b) glukozy c) odpowiedniej temperatury - 34-37 st. C d) odpowiedzi a, b i c są poprawne 8) Zmniejszanie się objętości roztworu po wymieszaniu dwóch cieczy to zjawisko: a) koneksji b) konacji c) kontrakcji d) koronacji 9) Wskaż właściwość chemiczną, która odróżnia metanol od etanolu: a) odczyn obojętny b) charakterystyczny zapach c) ulega reakcjom spalania d) trujący 10) Poprawnie zapisaną reakcję spalania całkowitego metanolu przedstawia równanie: a) 2CH3OH + 3O2 -> 2CO2 + 4H2O b) C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O c) CH3OH + O2 -> CO + 2H2O d) C2H5OH + 2O2 -> 2CO + 3H2O 11) Wskaż, które z podanych zastosowań NIE dotyczy etanolu: a) produkcja octu b) produkcja perfum c) produkcja leków d) produkcja preparatów do dezynfekcji e) produkcja środków skażających f) produkcja napoi alkoholowych 12) Wskaż zdanie PRAWDZIWE: a) Gliceryna jest alkoholem polihydroksylowym b) Glicerol jest toksyczny c) Glicerol to ciało stałe d) Glicerol i gliceryna to dwie różne substancje 13) Wskaż poprawnie zapisany wzór grupowy glicerolu: a) C3H5(OH)3 b) CH2(OH)CH(OH)CH2OH c) CH2(OH)CH2OH d) CH3CH2CH2OH 14) Wskaż właściwość, która NIE opisuje glicerolu a) nietoksyczna b) lepka ciecz c) słodki smak d) charakterystyczny zapach e) ulega reakcjom spalania f) bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie 15) Które zastosowanie glicerolu związane jest z materiałem wybuchowym: a) produkcja farb drukarskich b) garbowanie skóry c) produkcja dynamitu d) produkcja leków e) konserwacja żywności f) produkcja kosmetyków nawilżających 16) Zapis: 2C3H5(OH)3 + O2 -> 6C + 8H2O przedstawia reakcję: a) spalania całkowitego glicerolu b) spalania niecałkowitego propanolu c) spalania niecałkowitego glicerolu d) półspalania glicerolu 17) Oleiste ciecze o charakterystycznym zapachu, trudno rozpuszczalne w wodzie, to wyższe alkohole, w których jest: a) powyżej 12 atomów węgla w cząsteczce b) 4-11 atomów węgla w cząsteczce c) 1-3 węgla w cząsteczce d) powyżej 20 atomów węgla w cząsteczce 18) Sorbitol, ksylitol i erytrytol to alkohole, które słodzikami zastępującymi cukier. Do alkoholi zaliczamy też: a) mentol b) witaminę A c) geraniol d) wszystkie 3 wymienione w punktach a, b i c alkohole

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?