1) Siłę oznaczamy literą a) F b) m c) a d) Q 2) Zaznacz wzór na obliczanie prędkości a) t=s/v b) s=v*t c) v=s/t d) żadne z wymienionych 3) Aby obliczyć czas w ruchu, skorzystamy ze wzoru a) t=v b) t=s/v c) s=v*t d) żadne z wymienionych 4) Jednostką siły jest a) Newton b) Kilogram c) Centymetr d) żadne z wymienionych 5) Przyspieszenie oznaczamy literą a) s b) F c) a d) żadne z wymienionych 6) Siłę cieżkości obliczamy za pomocą wzoru a) Q=m/g b) Q=m*2 c) Q=g*2 d) żadne z wymienionych 7) Które z wymienionych to jednostki masy a) g,kg,t b) m,cm,kg c) g,t,cm d) t,kg,km 8) Jednostką pracy jest a) N b) kg c) J d) żadne z wymienionych 9) Wzór na pracę to a) W=F*s b) W=F/s c) F=W*s d) żadne z wymienionych 10) Przykładem dźwigni dwustronnej może być a) dziadek do orzechów b) taczka c) łokieć d) żadne z wymienionych 11) Siła ciężkości działająca na dorosłego człowieka może mieć wartość a) 7N b) 70N c) 700N d) 7000N 12) Odważnik, który na Ziemi ma masę 6kg, na Księżycu ma masę a) 1kg b) 6kg c) 36kg d) 1/6kg 13) Nożyce do cięcia blachy muszą mieć a) długie rączki i krótkie ostrze b) krótkie rączki i długie ostrze c) długie rączki i długie ostrze d) krótkie rączki i krótkie ostrze 14) Silnik wykonał pracę 300J w ciągu 2s. Moc tego silnika wynosi a) 150W b) 600W c) 1/150W d) 302W 15) Oblicz czas, w jakim silnik o mocy 2kW wykona pracę 5000J a) 2,5h b) 10s c) 10000s d) 2,5s 16) Które z przyrządów nie służy do pomiaru czasu a) zegarek b) suwmiarka c) stoper d) klepsydra 17) Samolot leci ze stałą prędkością. Siła ciągu wynosi 8kN. Jaka siła oporu powietrza działa na samolot? a) 4kN b) więcej niż 4kN, mniej niż 8kN c) 8kN d) więcej niż 8kN 18) Które z wymienionych ciał ma największą bezwładność a) długopis b) ołówek c) wagon kolejowy d) duża szafa 19) Rowerzysta przejechał 20km w ciągu 2h, poruszał się więc z prędkością a) 10km/h b) 22km/h c) 40km/h d) 400km/h 20) Jadąc przez 5 godzin z prędkością 20km/h, rowerzysta przebył a) 4km b) 25km c) 40km d) 100km

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?