1) Falą mechaniczną jest ... a) Częstotliwość drgań b) rozchodzące się w ośrodku zaburzenie c) ruch ciała drgającego d) prędkość rozchodzenia się dżwięku 2) Fala dżwiękowa nie może rozchodzić się w ... a) powietrzu b) szkle c) wodzie d) próżni 3) Im większa amplituda drgań, tym... a) głośniejszy dżwięk b) wyższy  dżwięk c) większa energia fali d) większe natężenie fali 4) Promieniowanie y, promieniowanie x, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie widzialne, promieniowanie nadczerwone, mikrofale i fale radiowe należą do... a) fal mechanicznych b) fal elektromagnetycznych c) fal dżwiękowych d) skutków chorób promieniotwórczych 5) W przypadku obciążnika przymocowanego do sprężyny i drgającego w poziomie energia potencjalna sprężystości zamienia się w ... a) energię elektromagnetyczną b) energię kinetyczną c) energię elektrostatyczną d) energię słoneczną 6) Fali dźwiękowe najszybciej rozchodzą się w:  a) wodzie b) stali c) powietrzu 7) Związek między prędkością, długością,i częstotliwością fali przedstawia wzór: a) f= n/t b) f=1/T c) V=λ*f d) V= S/t 8) Promieniowanie rentgenowskie jest zwane: a) promieniowaniem gamma b) promieniowaniem y c) promieniowaniem podczerwonym d) promieniowaniem x 9) Wszystkie fale elektromagnetyczne zależą jedynie od: a) długości fal b) prędkości fal c) natężenia 10) Jaką literą oznacza się Amplituda a) A b) B c) C d) D 11) Dźwięki niesłyszalne dla człowieka o częstotliwości poniżej 16 Hz to: a) decybele b) ultradźwięki c) fale harmoniczne d) infradźwięki 12) Dźwięki słyszalne przez człowieka mają częstotliwość: a) 6 Hz - 20 Hz b) 16 Hz - 20 Hz c) 16 Hz - 20 000 Hz d) 16 kHz - 20 kHz 13) Ilość drgań w jednostce czasu to: a) okres drgań b) częstotliwość drgań c) amplituda drgań 14) Jednostką natężenia dźwięku jest: a) herc b) amplituda c) decybel d) metr 15) Częstotliwość drgań możemy obliczyć ze wzoru f= n / t a) prawda b) fałsz 16) Im większa długość wahadła matematycznego, tym dłuższy okres jego drgań: a) prawda b) fałsz 17) Infradźwięki znalazły zastosowanie w medycynie do badań ultrasonograficznych a) fałsz b) prawda 18) Odległość, którą fala przebywa w czasie gdy dana cząstka ośrodka wykonuje pełne drganie nosi nazwę: a) okresu drgań b) częstotliwości drgań c) długości fali d) amplitudy drgań 19) Jeśli kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali to mówimy, ze jest to fala: a) poprzeczna b) podłużna c) kolista d) dźwiękowa

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?