1) Dokumentem rozchodowym związanym z obrotem magazynowym jest to a) Rw b) Pz c) Pw d) Zw 2) Towary o dużej ilościowej sprzedaży i niewielkim błędzie prognoz według klasyfikacji ABC/XYZ należą do towarów grupy a) BZ b) AY c) BY d) AX 3) Jaki jest miernik niezawodności dostaw jeżeli na 50 zrealizowanych dostaw materiałów do przedsiębiorstwa w okresie kwartału osiem było nieterminowych? a) 15% b) 84% c) 72% d) 50% 4) Strategia dystrybucji selektywnej jest stosowana przy sprzedaży produktów ... a) W ograniczonej liczbie miejsc b) przez jednego pośrednika c) na terenie wybranych państw 5) Czas między pojawianiem się potrzeby dopełnienia zapasu a) cykl realizacji zamówień b) cykl życia wyrobu c) cykl dostaw d) cykl cykl uzupełnienia zapasu 6) Zadania realizowane w fazie wydawania towarów to a) formowanie jednostek transportowych b) rozmieszczanie towarów w strefie składowania c) kompletowanie zamówień d) rozładunek ,sortowanie 7) Sposobem likwidacji luki czasowej występującej w dystrybucji jest a) ograniczenie wydatków b) zwiększenie podaży c) tworzenie zapasów d) zwiększenie dystrybucji 8) Odpady dzieli się na a) przemysłowe, ciekłe i stałe b) niebezpieczne, komunalne i przemysłowe  c) komunalne, gazowe i stałe  d) nebezpieczne ,komunalne i rolne 9) Dokument wystawiany w związku z wydawaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa to a) Mm b) Zw c) pw d) Rw 10) RFID to technologia która umożliwia kontrolę przepływy towarów w oparciu o a) Fale radiowe b) kody kreskowe c) fale dźwiekowe d) kody dwumiarowe 11) Miejsce w łańcuchu dostaw z którego jest realizowane zamówienie klienta określa się jako a) stacje odbiorczą b) lokalizacje dostaw c) punkt rozdziału d) ogniwo surowców 12) Rozchód wewnętrzny jest dokumentem potwierdzającym wydanie a) towarów z magazynu regionalnego b) wyrobów gotowych odbiorcy c) produktów z linii technologicznej d) materiałów z magazynu do produkcji 13) Formuła Wilsona pozwala określić a) ekonomiczną wielkość zamówienia b) poziom zapasu informacyjnego c) cyklogram montażu produktu 14) Wielkość potrzeb materiałowych w metodzie MRP określana jest na podstawie a) potrzeb netto b) potrzeb brutto c) potrzeb netto 15) Bezpieczną technologią utylizacji i unieszkodliwienia  a) fermentacja b) strącanie c) spalanie d) stabilizowanie 16) Urządzeniem zmieniającym kierunek transportu ładunku na automatycznej linii montażowej jest a) trymer b) transponder c) obrotnica d) ploter 17) Planowanie zaopatrzenia materiałowego dla procesu produkcji obejmuje planowanie a) obciążenia kanałów i sprzedaży b) zużycia materiałów i narzędzi c) zużycia zasobów transportowych 18) Najkrótszym cyklem produkcji i dużą liczbą operacji charakteryzuje się o przebiegu a) niepotokowym b) niestacjonarnym c) szergowym d) równoległym

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?