1) Pochodne węglowodorów to : a) sole b) kwasy karboksylowe c) związki chemiczne 2) Cząsteczki pochodnych węglowodorów są zbudowane z : a) grupy alkilowej i grupy funkcyjnej b) kationów metalu i anionów reszty kwasowej 3) Grupa alkilowa jest : a) grupą organiczna charakterystyczną dla amin b) grupą powstającą przez odłączenie atomu wodoru od cząsteczki alkanu 4) Grupa funkcyjna jest : a) grupą atomów nadająca związkowi organicznemu charakterystyczne właściwości b) grupą zbudowana z atomów tlenu i wodoru c) obie odpowiedzi są błędne 5) Alkohole są  a) kwasami b) pochodnymi węglowodorów c) wodorotlenkami 6) Alkohole zbudowane są z  a) grupy karboksylowej b) grupy alkilowej i grupy -OH 7) Alkohole dzielimy na : a) monohydroksylowe i polihydroksylowe b) monokarboksylowe i polikarboksylowe 8) Ile grup hydroksylowych zawiera alkohol monohydroksylowy ? a) od 4 do 11 b) nieskończenie wiele c) jedną 9) Ile grup hydroksylowych zawiera alkohol polihydroksylowy? a) co najmniej dwie b) od 12 do 100 10) Jaki jest wzór ogólny alkoholi ? a) CnHnOH b) CnH2n+1OH c) CnH2nOH 11) Którym w szeregu homologicznym alkoholi jest metanol ? a) drugi b) trzeci c) pierwszy 12) Jaki jest wzór sumaryczny metanolu ? a) CH3OH b) CHOH c) HCOOH 13) Jaki jest wzór sumaryczny etanolu? a) CH2OH b) C3H7OH c) C2H5OH 14) Jak otrzymujemy etanol ? a) podczas spalania całkowitego etanu b) w procesie fermentacji alkoholowej c) podczas spalania niecałkowitego etanu 15) Na czym polega reakcja fermentacji alkoholowej ? a) na pozyskiwaniu węgla z alkoholu b) na pozyskiwaniu mydła z alkoholu c) na otrzymywaniu soli z alkoholu d) na powstawaniu alkoholu z sacharydów 16) Czym jest glicerol ? a) alkoholem tetrahydroksylowym b) alkoholem trihydroksylowym c) alkoholem dihydroksylowym 17) Jaki jest wzór sumaryczny glicerolu? a) C3H5(OH)3 b) HCOOH c) C4H9OH 18) Wybierz reakcje spalania całkowitego alkoholi a) alkohol+tlen->węgiel+woda b) alkohol+tlen->tlenek węgla(II)+woda c) alkohol+tlen->tlenek węgla(IV)+woda 19) Jakie wyróżniamy rodzaje kwasów? a) organiczne i nieorganiczne b) dikarboksylowe i trikarboksylowe c) obie odpowiedzi są prawidłowe d) brak prawidłowej odpowiedzi 20) Co występuje w cząsteczce kwasu organicznego? a) grupa alkilowa i grupa karboksylowa b) grupa aminowa i karboksylowa c) obie odpowiedzi są prawidłowe d) brak prawidłowej odpowiedzi 21) Jaki jest wzór ogólny kwasów karboksylowych (nie dotyczy kwasu metanowego) ? a) CnH2nCOOH b) CnH2n-1COOH c) CnH2n+1COOH 22) Który w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych jest kwas metanowy? a) drugi b) pierwszy c) trzeci 23) Wybierz wzór sumaryczny kwasu metanowego a) HCOOH b) CH3COOH 24) Który w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych jest kwas etanowy ? a) drugi b) trzeci c) czwarty 25) Jak nazywamy proces otrzymywania kwasu etanowego ? a) fermentacja etanowa b) fermentacja octowa c) fermentacja mlekowa 26) Na czym polega proces fermentacji octowej ? a) na utlenianiu etanolu od kwasu etanowego pod wpływem enzymó b) na utlenianiu kwasu etanowego od etanolu 27) Co to są enzymy? a) bakterie b) estry c) katalizatory reakcji biochemicznych 28) Co to są wyższe kwasy karboksylowe? a) to sole pochodzące z kwasów organicznych b) to kwasy o długich łańcuchach węglowych, które możemy wyodrębnić z tłuszczów c) to mydła  wytwarzane przez niższe kwasy karboksylowe 29) Wybierz spośród podanych reakcję spalania wyższych kwasów karboksylowych a) wyższy kwas karboksylowy+alkohol->sól+woda b) wyższy kwas karboksylowy+woda->węgiel+tlen c) wyższy kwas karboksylowy+tlen->tlenek węgla(IV)+woda 30) Czym są mydła? a) solami wyższych kwasów karboksylowych b) solami niższych kwasów karboksylowych 31) Czym są estry? a) to grupa związków nie organicznych b) to grupa związków organicznych, które są pochodnymi alkoholi c) to grupa związków organicznych, które są pochodnymi kwasów karboksylowych d) odpowiedzi b i c są prawidłowe 32) Jaką grupę funkcyjną mają estry? a) -COO- b) COOH- c) -NH2 33) Czym jest estryfikacja? a) to reakcja chemiczna zachodząca między estrem a aminokwasem b) to reakcja chemiczna zachodząca między kwasem a alkoholem 34) Czym są aminokwasy? a) pochodnymi estrów b) związkami nieorganicznymi c) związkami organicznymi 35) Wybierz dwie grupy funkcyjne aminokwasów a) -NH2 i -COOH b) -NH2 i -COOCH3 c) -NH2 i -OH 36) Czym jest reakcja kondensacji? a) reakcją zachodzącą między grupą -COOH a grupą -NH2 drugiej cząsteczki b) reakcją zachodzącą pomiędzy grupą -OH a grupą -NH2 37) Jak powstają peptydy? a) w reakcji spalania aminokwasów b) w reakcji fermentacji aminokwasów c) w reakcji kondensacji aminokwasów 38) Czym są polipeptydy ? a) związkami organicznymi zbudowanymi z małej ilości fragmentów aminowych b) związkami chemicznymi zbudowanymi z dużej ilości fragmentów aminokwasowych c) związkami organicznymi zbudowanymi z małej ilości fragmentów aminokwasowych 39) Jakie są rodzaje aminokwasów? a) kwasowe i alkoholowe b) organiczne i nieorganiczne c) białkowe i niebiałkowe 40) Liczba aminokwasów białkowych występujących w przyrodzie to: a) około 100 b) około 1000 c) około 20 d) około 200

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?