Ka-ro-li-na u-le-pi-ła bał-wa-na., Od ra-na pa-da śnieg., Fra-nek dos-tał pre-zent od Mi-ko-ła-ja., Mi-ko-łaj lu-bi cias-tka., Zi-mą no-si-my ciep-łe kurt-ki., Re-ni-fe-ry lu-bią sia-no.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?