Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) The bird ...................... at the moment. a) flying b) is flying c) are flying 2) ...................... your brother playing football now? a) Am b) Are c) Is 3) My mum ...................... a book at the moment. a) isn't reading b) aren't reading c) am not reading 4) ...................... now? a) It is raining b) Is it raining c) It isn't 5) Charlotte ...................... dinner now. a) are eating b) is eating c) am eating 6) Dan and Jack ...................... TV now. a) are watching b) are playing c) are reading 7) I ...................... bike now. a) am not reading b) am not driving c) am not riding 8) Are your friends wearing hats now? No, they ...................... a)  are b) not c) aren't 9) She ...................... flowers now. a) is picking b) are picking c) 'm picking 10) Are you dancing now? No, I...................... a) not b) 'm not c) am

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne