1) paper a) pa / per b) pap / er 2) pilot a) pi / lot b) pil / ot 3) Venus a) Ve / nus b) Ven / us 4) goblet a) go / blet b) gob / let 5) exhale a) ex / hale b) ex / hal / e 6) nugget a) nu/ gget b) nug / get

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?