Awers - Główna strona monety zawierająca wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis Rzeczpospolita Polska, rok bicia monety, znak menniczy oraz elementy plastyczne związane z tematem monety. , Numizmatyka - Nauka pomocnicza historii badająca monety i niemonetarne środki płatnicze jako źródła historyczne w aspektach gospodarczym, technicznym, politycznym, artystycznym i kulturowym., Rewers - Druga strona monety (odwrotna strona w stosunku do awersu monety) zwierająca elementy plastyczne związane z tematem monety, w przypadku monet powszechnego obiegu również wartość nominalną., Inflacja - Proces trwałego wzrostu cen w gospodarce związany ze spadkiem siły nabywczej pieniądza krajowego., Kryptowaluta - Rodzaj waluty wirtualnej będącej zapisem cyfrowym powstającym dzięki algorytmowi. , Kurs walutowy - Cena danej waluty wyrażona w innej walucie., Pieniądz - Powszechny środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub służący do regulowania zobowiązań, w tym podatkowych., Stopa procentowa - Wyrażony procentowo koszt kredytu lub zwrot z zainwestowanych środków. Stopa procentowa, System finansowy - System wzajemnie powiązanych instytucji, rynków oraz elementów infrastruktury, które świadczą usługi finansowe na rzecz sfery realnej gospodarki i państwa. Jest częścią systemu ekonomicznego kraju., Wzrost gospodarczy - Zwiększenie produkcji dóbr i usług w danym państwie., Rachunek płatniczy - Rachunek prowadzony przez dostawcę usług płatniczych dla jednego lub większej liczby użytkowników, służący do wykonywania transakcji płatniczych., NBP - Bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe., Finanse publiczne - Procesy gromadzenia i redystrybucji środków publicznych będących w dyspozycji władz publicznych. Dotyczą one budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu ubezpieczeń społecznych., Deflacja - Proces trwałego spadku cen w gospodarce związany ze wzrostem siły nabywczej pieniądza krajowego. Jest procesem przeciwnym do inflacji.,

Pojęcia finansowe i ekonomiczne z SP nr 3 w Opocznie, Złote Szkoły NBP

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?