1) Wybierz poprawny zapis jonowy przedstawiający przebieg reakcji siarczanu (VI) sodu z wodorotlenkiem wapnia a) 2 Na + + SO 4 2-  + Ca 2+ + 2 OH - ⟶ CaSO 4↓ + 2 NaOH  b) Na 2+ + SO 4 2- + Ca 2+ + 2 OH - ⟶ CaSO 4 ↓ + 2 NaOH c) 2 Na + + SO 3 2- + Ca 2+ + 2 OH - ⟶ CaSO 3 ↓ + 2 NaOH d) Na + + SO 4 2- + Ca 2+ + 2 OH - ⟶ CaSO 4 ↓ + NaOH e) Na 2+ + SO 4 2- + Ca + + OH - ⟶ CaSO 4↓ + NaOH f) 2 Na + + SO 2- + Ca 2+ + 2 OH - ⟶ CaSO 4 ↓ + 2 NaOH 2) Wybierz poprawny zapis jonowy przedstawiający przebieg reakcji wodorotlenku litu z kwasem fosforowym (V) a) Li + + OH - + H + + PO 4 3- ➝ Li + + PO 4 3- + H 2 O b) Li 3+ + + 3 OH - + H + + PO 4 3- ➝ Li + + PO 4 3- + 3 H 2 O c) Li 3+ + 3 OH - + 3 H + + PO 4 3- ➝ 3 Li + + PO 4 3- + 3 H 2 O d) Li 3+ + OH 3- + 3 H + + PO 4 3- ➝ 3 Li + + PO 4 3- + 3 H 2 O e) 3 Li + + 3 OH - + 3 H + + PO 4 3- ➝ 3 Li + + PO 4 3- + 3 H 2 O  f) 3 Li + + 3 OH - + 3 H + + PO 2 3- ➝ 3 Li + + PO 2 3- + 3 H 2 O 3) Wybierz poprawny skrócony zapis jonowy przedstawiający przebieg reakcji azotanu (V) srebra (I) z kwasem chlorowodorowym a) Ag + + Cl - ➝ AgCl  b) Ag + + Cl - ➝ AgCl ↓ c) Ag 2+ + 2Cl - ➝ AgCl ↓ d) 2 Ag + + 2 Cl - ➝ 2 AgCl ↓ e) 2 Ag + + 2 Cl - ➝ 2 AgCl f) 2 Ag + + Cl 2 ➝ 2 AgCl ↓ 4) Wskaż poprawny skrócony zapis jonowy przedstawiający przebieg reakcji fosforanu (V) sodu z azotanem (V) wapnia a) Ca 2+ + PO 4 3- ➝ Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ b) 3 Ca 2+ + 2 PO 2 3- ➝ Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ c) Ca 3+ + 2 PO 4 3- ➝ Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ d) 3 Ca 2+ + 2 PO 4 3- ➝ Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ e) 3 Ca 2+ + 2 PO 4 2- ➝ Ca 3 (PO 4 ) 2 ↓ f) 3 Ca 2+ + 2 PO 4 2- ➝ CaPO 4 ↓ 5) Wskaż poprawny zapis dysocjacji jonowej siarczanu (VI) miedzi (II) [pamiętając, że nad strzałką zapisujemy H 2 O] a) Cu SO 3 ➝ Cu 2+ + SO 3 2- b) Cu 2 SO 3 ➝ 2 Cu + + SO 3 2- c) Cu 2 SO 4 ➝ 2 Cu + + SO 4 2- d) Cu S ➝ Cu 2+ + S 2- e) Cu 2 S ➝ 2 Cu + + S 2- f) Cu SO 4 ➝ Cu 2+ + SO 4 2- 6) Spośród poniższych równań reakcji wybierz reakcje zobojętniania a) Zn + H 2 SO 4 ➝ ZnSO 4 + H 2  b) MgO + 2 HCl ➝ MgCl 2 + H 2 O c) HCl + NaOH ➝ NaCl + H 2 O d) 2 NaOH + CO 2 ➝ Na 2 CO 3 + H 2 O e) Na 2 SO 3 + Ba(OH) 2 ➝ BaSO 3 ↓ + 2 NaOH f) K 2 O + SO 2 ➝ K 2 SO 3 7) Spośród poniższych równań reakcji wybierz reakcje strąceniowe a) HCl + NaOH ➝ NaCl + H 2 O b) K 2 O + SO 2 ➝ K 2 SO 3 c) Zn + H 2 SO 4 ➝ ZnSO 4 + H 2 d) MgO + 2 HCl ➝ MgCl 2 + H 2 O e) Fe (NO 3 ) 2 + K 2 S ➝ FeS ↓ + 2 KNO 3 f) Na 2 SO 3 + Ba(OH) 2 ➝ BaSO 3 ↓ + 2 NaOH 8) Spośród poniższych reakcji chemicznych zaznacz te, które nie będą zachodzić a) Mg + 2 HCl ➝ MgCl 2 + H 2 b) Mg + H 2 SO 4 ➝ MgSO 4 + H 2 c) Cu + H 2 SO 4 ➝ CuSO 4 + H 2 d) Zn + H 2 SO 4 ➝ ZnSO 4 + H 2 e) Hg + 2 HCl ➝ HgCl 2 + H 2 f) 2 Ag + 2 HCl ➝ 2 AgCl + H 2 

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?