1) Określ ,która odpowiedzi jest prawidłowa ,Siarczan (VI) sodu zapisany wzorem sumarycznym to : a) Na2SO3 b) ZnS c) NaCl d) Na2SO4 2) Określ ,która odpowiedzi jest prawidłowa ,Siarczek żelaza (III) zapisany wzorem sumarycznym to : a) FeS b) Fe2S3 c) PbS d) Li2S 3) Określ ,która z odpowiedzi jest błędna , która odpowiedź nie dotyczy Soli : a) Ogólny wzór soli to HnRn b) Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek c) Związki chemiczne będące produktami reakcji kwasu z zasadą d) Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę -an 4) Przykłady soli tlenowych to : (dwie odpowiedzi są prawidłowe) a) siarczan(VI) b) siarczan (IV) c) 4PO3 d) K4Fe 5) Wzór ogólny soli to : a) K(l)nO(n)l b) K(c)uJ(u)c c) M(n)mR(m)n 6) Chlorek sodu czyli: a) Sól czarna b) Sól niejodowana c) Sól z Morza Martwego d) Sól jodowana e) Sól kuchenna 7) Sole są zbudowane z : a) Kationów wodoru i anionów reszty kwasowej b) Anionów chlorku i kationów siarczku c) Kationów metalu oraz anionów reszty kwasowej 8) ,,M" w ogólnym wzorze dla soli oznacza: a) metal b) mangan c) magnez d) molibden 9) ,,R" w ogólnym wzorze dla soli oznacza : a) Rubid b) Resztę kwasową c) Ruten d) Rod 10) ,,m" w ogólnym wzorze dla soli oznacza:(dwie odpowiedzi są poprawne) a) wartościowość metalu b) ilość reszt kwasowych c) ilość atomów metalu d) wartościowość azotu 11) ,,n" w ogólnym wzorze dla soli oznacza : (dwie odpowiedzi są poprawne) a) ilość anionów wodoru b) ilość reszt kwasowych c) wartość reszty kwasowej d) ilość atomów metalu 12) Ładunek Kationu jest: a) jest rozpuszczalny w wodzie b) liczbowo równy wartościowości metalu c) liczbowo równy wartościowości reszty kwasowej 13) Ładunek Anionu jest: a) Liczbowo równy wartościowości reszty kwasowej b) Liczba ładunków dodatnich jest równa liczbie ładunków ujemnych c) w stanie dysocjować na kationy glinu 14) Chlorek sodu dysocjuje na : a) kationy potasu i aniony węglanu amonu b) kationy amonu i aniony kwasów tlenowych c) kationy chlorku i aniony siarczkowe d) kationy sodu i aniony chlorkowe 15) Jakie substancje reagują ze sobą? a) Przebiegają łatwo ,gdy reagują ze sobą substancje o przeciwnych charakterach chemicznych b) Kiedy leki neutralizują związki niepotrzebne i objawiają się w innej postaci  16) Jak zapisać przebieg reakcji zobojętnienia? a) zasada+woda--->sól+kwas b) kwas+zasada --->sól+woda c) zasada+sól--->kwas+woda 17) W jaki sposób można określić czy wybrane przez nas sole dobrze rozpuszczają się w wodzie ? a) Z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie b) Sprawdzając jej kolor c) Można to rozpoznać dotykając daną sól 18) Jeżeli sól rozpuszcza się w wodzie to ulega : a) rozkładzie dzięki glebie b) dysocjacji jonowej c) dysocjacji cząsteczkowej 19) Sole trudno rozpuszczalne w wodzie to : (dwie odpowiedzi są prawidłowe ) a) Jodek ołowiu(II) b) chlorek ołowiu(II) c) chlorek sodu 20) Azotan(V) wapnia dysocjuje na : a) kationy amonu i aniony azotanu(IV) b) kationy azotanu (V) i aniony siarczkowe c) kationy wapnia i aniony azotanowe(V) 21) Jak ogólnie zapisać przebieg reakcji soli z kwasem? a) sól 3 + kwas 1 --->sól(strzałka góra) + kwas 3 b) sól 1 + kwas 1 --->sól(strzałka dół) + kwas 2 c) sól 5 +kwas 3--->sól+kwas 3 22) Chlorek sodu można uzyskać w wyniku reakcji : (dwie odpowiedzi są prawidłowe) a) syntezy b) analizy c) utleniania d) wymiany 23) Czy sole otrzymuje się tylko w wyniku reakcji wymiany ? a) Nie,np. sól kuchenną możemy otrzymać z reakcji wymiany b) Tak,nie ma innej możliwości 24) Minerał tworzący złoża potocznie zwane solą kuchenną to : a) Kalcyt b) Halit c) Anhydryt d) Rozharyt 25) Przykładem soli uwodnionych-hydratów jest : a) gips b) bandaż c) plastry

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?