Dǎdiànhuà - 打电话, tiānqì - 天气, huí - 回, zěnme - 怎么, xǐhuan - 喜欢, shàngwǔ - 上午, diànnǎo - 电脑, diànshì - 电视, hòumiàn - 后面, dú - 读, mǎi - 买, gāoxìng - 高兴, qǐchuáng - 起床, shuìjiào - 睡觉, piaòliang - 漂亮,

Ranking

Estilo visual

Opções

Alterar modelo

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?