shàng hǎi - 上海 Шанхай, lún dūn - 伦敦 Лондон, dōng jīng - 东京 Токио, niǔ yuē - 纽约 Нью-Йорк, bā lí - 巴黎 Париж, xiāng gǎng - 香港 Гонконг,

Ranking

Estilo visual

Opções

Alterar modelo

Restaurar arquivo salvo automaticamente: ?