1) Desert a) fish b) parrot c) camel d) polar bear 2) Rainforest a) musk ox b) parrot c) seal d) wolf 3) Arctic a) panda b) pelican c) sheep d) polar bear 4) Forest a) dolphin b) penguin c) camel d) fox 5) Oceans & Seas a) whale b) rabbit c) snake d) chicken 6) grasslands a) gazelle b) monkey c) penguins d) fish

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?