1) Пустыня a) Desert b) Grassland c) Water 2) Горы a) Desert b) Farm c) Mountains 3) Пастбище a) Grassland b) Water c) Mountains 4) Вода a) House b) Water c) Forest 5) Лес a) Forest b) River c) Water 6) Озеро a) Lake b) River c) Mountains 7) Река a) Lake b) House c) River 8) Ферма a) River b) Farm c) Forest 9) Дом a) House b) Desert c) Grassland

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?