1) Trzalački instrumenti su : a) Gitara b) Harmonika c) Mandolina d) piano e) harfa f) Sopile 2) Ljelje su : a) Kraljice b) Djevojke iz sela Gorjani koje njeguju tradicionalne pjesme i običaje svoga kraja svoga c) Lutke d) Instrument e) Vrsta cvijeća f) Selo u Slavoniji 3) Glazbeni oblici su : a) Rondo b) Rok c) Složena trodijelna pjesma d) Pop e) Tema s varijacijam f) Klasična glazba 4) Rondo je : a) Bombon b) Vrsta lopte c) Glazbeni oblik u kojem se glavna tema ponavlja u cijelom muzičkom djelu d) Glazbeni oblik u kojem se glavna tema javlja samo na kraju djela e) Kružni tok f) Glazbeno djelo 5) Epizoda je : a) Dio Tv serije b) Dio kulise u predstavi c) Glavni dio glazbenog djela d) Međustavak koji se nalazi između tema u glazbenom djelu e) Jako loš dan u tjednu f) Glazbeni oblik 6) Coda je : a) Virus b) Tajna šifra c) Završna misao koja se najčešće upotrebljava kod Ronda d) Dio alata e) Drugi naziv za violinski ključ f) Drugi naziv za notu 7) Antonio Vivaldi je : a) Slikar b) Talijanski skladatelj iz razdoblja baroka c) Najpoznatiji talijanski pijanista  d) Najpoznatiji talijanski dirigent u svijetu e) Skladatelj opere Fantom u operi f) Skladatelj djela Godišnja doba 8) Balun je : a) Naziv za loptu u Dalmaciji b) Tradicionalni istarski instrument c) Dio sapunice d) Istarski ples e) Grad u Istri f) Ukras na rođendanima 9) Tradicionalni istarski instrumenti su : a) Lutnja b) Gusle c) Sopile d) Harmonika e) Šurle f) Madolina 10) Glazbala s tipkama su : a) Klavir b) Truba c) Celesta d) Orgulje e) Harfa f) Čembalo 11) Mf je oznaka za : a) Tiho b) Srednje tiho c) Glasno d) Srednje glasno e) Jako glasno f) Jako tiho

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?