Biosfera - Obuhvaća hidrosferu, atmosferu i litosferu, sve prostore gdje je mogući život., Biom - Određen je vrstom vegetacije, klime, vrstom tla i temepraturom., Vrste bioma - Mediteranska vazdazelena šuma, planinska šuma, miješana listopadna šuma ili savana., Ekološki sustavi - Mogu biti kopneni ili vodeni., Populacija - Predstavljena je skupinom jedinki iste vrste koje žive na određenom prostoru. , Vrsta - Skup svih jedinki srodnih organizama koji se mogu međusobno razmnožavati.,

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?