1) 7 a) b) c) d) 2) 2 a) b) c) d) 3) 4 a) b) c) d) 4) 1 a) b) c) d) 5) 9 a) b) c) d)

ธีม

ตัวเลือก

ลีดเดอร์บอร์ด

สลับแม่แบบ

การโต้ตอบ

คืนค่าการบันทึกอัตโนมัติ: ใช่ไหม