name ?, how old?, pet?, sister?, brother?, weather?, cloudy?, rainy?, sunny?, cold?, windy?, bike?, draw?, sing?, swim?, run fast?, hungry?, tired?, sleepy?, happy?, At school / yesterday , In the park /last week , Eat Ice cream / 2days ago , Have a party / last weekend .

Skor Tablosu

Rastgele kartlar açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için skor oluşturmaz.

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

İnteraktifler

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?