I ____ tired. He ____ worried. They ____ hot. ____ you sad? ____, i am They ____ hungry. ____ they happy? Yes, ____ are. He____ worried. Are ____ bored? Is ____ sad? ____ ____ thirsty? No, he ____ Yes, they ____. No, they ____.

Skor Tablosu

Tema

Seçenekler

Şablonu değiştir

Otomatik olarak kaydedilen geri yüklensin mi: ?