Daha iyi dersleri daha hızlı oluşturun
1) Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? a) Avusturya b) İran c) Lehistan d) İsveç e) Rusya 2) 3)1533'te imzalanan - - -Antlaşması ile Avusturya, Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul etmiştir? a) İstanbul b) Kasr-ı Şirin c) Bucaş d) Ferhat Paşa e) Karlofça 3) Mütakabiliyet ne demek ? a) Toprak Sistemi b) Asker Sistemi c) Siyasi Denklik d) Ekonomi terim e) Yayılmacı politika 4) Karlofça Antlaşmasının, Osmanlı üzerindeki etkisi hangisidir? a) İlk defa büyük toprak kaybına uğraması b) Avrupaya Siyasi üstünlük kurması c) Toprakları genişlemiştir d) Batıda en geniş sınırlara ulaşır e) Doğuda en geniş sınırlara ulaşır 5) Osmanlıyı Avrupadan atmak için, II.Viyana kuşatmasından sonra kurulan birlik hangisidir? a) Avrupa Birliği b) Dakya Projesi c) Koalisyon birliği d) Grek Projesi e) Kutsal İttifak 6) Hangisi Protestan birliği içerisinde yer almaz? a) Kutsal Roma Germen İmparatorluğu b) İsveç c) Hollanda d) Norveç e) Fransa 7) Osmanlı Batı'da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir? a) Prut Antlaşması b) Ferhat Paşa Antlaşması c) Bucaş Antlaşması d) Serav Antlaşması e) Pasarofça Antlaşması 8) Osmanlı Doğu'da en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma hangisidir? a) Kasr-ı Şirin b) Ferhat Paşa Antlaşması c) Bucaş Antlaşması d) Karlofça Antlaşması e) Bahçesaray Antlaşması 9) ''Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.'' sözünden hangisine ulaşılabilir? a) Karadeniz tamamen Ruslar egemen oldu b) Kafkaslarda yeni müttefik edinildi c) Sıcak denizlere inme politikasından vazgeçildi d) Karadeniz'e inme politikasında ilk adım e) Osmanlı diplomatik açıdan tanındı 10) Bahçesaray Antlaşmasının hangi özelliği tarihi önem taşır? a) Kiev’in Ruslarda kalmaya devam etmesi b) Özi Nehri’nin iki devlet arasında sınır olması c) IV. Mehmet döneminde imzalanması d) İlk Osmanlı-Rus antlaşması olması e) Karadeniz Rusların oldu 11) Osmanlının Akdeniz'deki hâkimiyetine olumsuz etkisi olduğu savunulabilir? a) İnebahtı-Çeşme baskını b) Preveze-Kırım fethi c) Preveze Savaşı d) Çalı Savaşı e) Kosova Savaşı 12) Westphalia antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir? a) Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması b) Protestanlığı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların son bulması c) Hollanda, İsviçre ve Portekiz gibi devletlerin bağımsızlığının kabul görmesi d) Modern devletler hukukunun temelinin atılması e) Almanya'nın siyasal birliğini tamamlaması 13) Protestanlık hangi antlaşma ile kabul edilmiştir? a) Ougsburg Antlaşması b) Paris Antlaşması c) Lozan Antlaşması d) Wesphalia Antlaşması e) Zitvatoruk Antlaşması 14) Bugünkü Türkiye- İran sınırını belirleyen antlaşma hangisidir? a) Kasr-ı Şirin Antlaşması b) Nasuh Paşa Antlaşması c) Serav Antlaşması d) Ferhat Paşa Antlaşması e) Bucaş Antlaşması 15) Osmanlı Avrupanın üstünlüğü hangi antlaşma ile kabul etti? a) Karlofça Antlaşması b) Lozan Antlaşması c) Pasarofça Antlaşması d) İstanbul Antlaşması e) Amasya Antlaşması 16) Osmanlıda ilk ''Denk Bütçeyi'' hazırlayan devlet adamı ? a) Tarhuncu Ahmet Paşa b) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa c) Amcazade Hüseyin Paşa d) Köprülü Mehmet Paşa e) Alemdar Mustafa Paşa 17) '' Ekber ve Erşed Sistemi nedir ? a) Siyasi, en büyük ve en yaşlı   b) Eğitim Sistemi c) Örfi hukuk d) Toprak sistemi e) Hükümdardan sonra gelen kişi 18) Lale Devri Padişahı kimdir ? a) III. Ahmet b) II. Mahmut c) III. Selim d) IV. Murat e) II. Mehmet 19) Lale Devri ıslahatlarından biri değildir? a) İlk geçiçi elçilik açılması b) İlk matbaanın gelmesi c) Tulumbacı Ocağının kurulması d) Hendeshane açılması e) Çiçek aşısının gelmesi 20) Osmanlıda ilk askeri ıslahatları yapan padişah kimdir? a) I. Mahmut b) II.Mehmet c) III.Murat d) II.Selim e) V.Mehmet 21) Ordunun 3 ayda 1 aldığı maaş'a ne ad verilir? a) Culüs Bahşişi b) Ulufe c) Gedik d) Pençik e) İskan 22) Duraklamanın dış nedenlerinden biri değildir? a) Coğrafi Keşiflerin olumsuz etkisi b) Avrupalıların bilim ve teknikte ilerlemesi c) Eğitim ve öğretimin bozulması d) İmparatorluğun doğal sınırlara ulaşması e) Batıda ekonominin güçlenmesi 23) 17.yüzyıl ıslahatlarının özellikleri arasında gösterilemez? a) Yüzeyseldir b) Baskı ve şiddete dayalıdır c) Devlet politikasına dönüştürülememiştir d) Avrupa’dan yararlanılmıştır e) Kişilere bağlı kalmıştır 24) Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünen ve bu yüzden öldürülen padişah kimdir? a) II.Murat b) II.Mahmut c) IV.Mehmet d) II.Osman e) III.Selim 25) II.Viyanadan sonra Kutsal İttifak içerisinde yer almaz? a) Avusturya b) Lehistan c) Venedik d) Rusya e) İngiltere 26) Avrupa'da Mezhep Seçme Özgürlüğü hangi antlaşma ile sağlanmıştır? a) Wesphalia Antlaşması b) Magna Carta c) Nantes Fermanı d) Milano Fermanı e) İstanbul Antlaşması 27) 18.yüzyılda Osmanlının politikası nedir? a) Kaybettiği toprakları geri almak b) Yayılmacı politika izlemek c) Sömürgecilik yarışı başlatmak d) Kendini Avrupadan üstün görmek e) Denizaşırı seferler yapmak 28) Lale devri hangi antlaşma ile başlar? a) Karlofça b) Zitvatoruk c) Pasarofça d) Prut e) Amasya 29) Kırımın elden çıktığı antlaşmalar doğru verilmiştir? a) Yaş-Prut-Pasarofça b) Karlofça-Pasarofça c) Zitvatoruk-Yaş d) K.kaynarca-A.kavak-Yaş e) K.aynarca-İstanbul-Prut 30) Nizam-i Cedit Ordusu hangi padişah döneminde kuruldu? a) III.Selim b) II.Mahmut c) III.Mehmet d) III.Ahmet e) I.Ahmet 31) İlk geçici elçilikler hangi dönemde açılmıştır? a) II.Mahmut b) III.Murat c) III.Ahmet (Lale Devri) d) I.Mahmut e) IV.Mehmet 32) Osmanlıda ilk geçici elçilik nerede açılmıştır? a) Paris b) Roma c) Moskova d) Viyana e) Berlin 33) Hattatların yaptığı ''Hat'' Sanatı nedir? a) Süsleme sanatı b) Güzel yazı sanatı c) Boyama sanatı d) Çinicilik e) Minyatür 34) Osmanlıya ilk matbaayı kim getirmiştir? a) İbrahim Müteferrika b) Tarhuncu Ahmet c) Merzifonlu Kara Mustafa d) Nedim e) Levni 35) İlk ''Devlet Matbaası'' hangi padişah döneminde açıldı? a) II.Murat b) III.Selim c) I.Mahmut d) II.Mehmet e) V.Mehmet

11.Sınıf TARİH

tarafından

Tema

Seçenekler

Afiş

Kutuyu aç açık uçlu bir şablondur. Bir lider panosu için puan oluşturmaz.

Şablonu değiştir

Etkileşimliler