T,t: _icho, pria_eľ, _eta, š_etec, šte_ec, po_ešili, o_ecko, t_cho, kohú_ik, svie_idlo, po_iahni, uči_eľ, t_síc, t_hla, urči_e, Ť,ť: pláš_, hos_, _ažiť, ťaži_, _ukať, š_uka, ži_, Pe_o, labu_, píš_alka, vi_az, _ava, Ma_o, die_a, _uknúť,

Doplň t / ť (mäkká spoluhláska)

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?