Create better lessons quicker
1) Gorfodol, ond heb fod yn ddewisol a) Mandatory b) Near-miss c) Accident d) Risk 2) Digwyddiad lle nad oes anaf neu ddifrod yn digwydd a) Mandatory b) Near-miss c) Accident d) Risk 3) Digwyddiad na fwriadwyd sydd yn achosi niwed i bobl neu ddifrod i eiddo a) Risk b) Mandatory c) Competent Person d) Accident 4) Y tebygolrwydd y bydd perygl yn achosi niwed i rywun neu rywbeth. a) Accident b) Risk c) Control Measures d) Corrosive 5) Person sydd wedi cael ei hyfforddi’n ddigonol ac sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth briodol i berfformio tasgau iechyd a diogelwch penodol heb beri risg iddynt eu hunain neu eraill a) Competent Person b) Control Measures c) Accident d) Health and Safety Executive 6) Camau a roddwyd ar waith i reoli a lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r gwaith a gaiff ei gyflawni. a) Competent Person b) Corrosive c) COSHH d) Control Measures 7) Sylwedd sydd yn cael effeithiau dinistriol ar sylwedd arall. a) Corrosive b) Flammability c) Hazard d) Irritant 8) Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd. a) Corrosive b) COSHH c) Hazard d) Flammability 9) Pa mor hawdd y bydd sylwedd yn mynd ar dân. a) Flammability b) Hazard c) Corrosive d) Irritant 10) Sefyllfa sydd â’r potensial i achosi niwed, anaf, afiechyd neu ddifrod i bobl, eiddo a’r amgylchedd. a) Hazard b) Corrosive c) Irritant d) Flammability

Iechyd a Diogelwch Disgrifiad yn Gymraeg - Rhan 1

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives