1) ਸਤੰਬਰ a) January b) April c) July d) September e) November f) December 2) ਮਈ a) January b) April c) May d) August e) October f) December 3) ਨਵੰਬਰ  a) January b) May c) June d) August e) November f) December 4) ਜੂਨ  a) January b) March c) June d) July e) September f) December 5) ਅਕਤੂਬਰ a) January b) February c) April d) August e) October f) December 6) ਅਗੱਸਤ  a) February b) March c) May d) July e) August f) November 7) ਅਪ੍ਰੈਲ  a) January b) February c) April d) June e) July f) December 8) ਅਕਤੂਬਰ a) January b) April c) June d) July e) October f) November 9) ਦਸੰਬਰ a) January b) February c) April d) August e) November f) December 10) ਜਨਵਰੀ a) January b) June c) July d) November e) December f) October

Months of the Year in Punjabi

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?