1) Kakav je način imperativ? a) pogodbeni b) svršeni c) nesvršeni d) jednostavan e) zapovjedni f) složeni 2) Kondicionalom prvim izriče se vrijeme u: a) sadašnjosti b) budućnosti c) prošlosti d) predbudućnosti e) pretprošlosti f) prošlom svršenom vremenu 3) Od čega se tvori imperativ? a) pomoćnih glagola b) perfekta pomoćnog glagola biti c) glagolskog pridjeva radnog d) svršenog prezenta pomoćnog glagola biti e) imperfekta pomoćnog glagola biti f) glagolske osnove i nastavaka 4) Kako glasi kondicional drugi u 3.osobi jednine glagola čuti? a) bih bio čuo b) bi bio čuo c) biste bili čuli d) bismo bili čuli e) bi bili čuli f) bih čuo 5) Koji su nastavci za imperativ? a) -ah, -aše, -aše, -asmo, -aste, -ahu b) -oh, -e, -e, -osmo, -oste, -oše c) -o, -la, -lo, -li, -le, -la d) -Ø, -mo, -te, -i, -imo, -ite, -j, -jmo, -jte, -ji, -jimo, -jite e) -ću, -ćeš, -će, -ćemo, -ćete, -će f) -sam, -si, -je, -smo, -ste, -su 6) Da bismo tvorili kondicional potreban nam je: a) pluskvamperfekt b) prezent c) aorist d) imperfekt e) futur drugi f) futur prvi 7) Kondicional prvi za 1. osobu množine glagola pjevati glasi: a) biste pjevali b) bi bili pjevali c) bi pjevali d) bih pjevao e) bismo pjevali f) bismo bili pjevali 8) ''Pomozite mi, molim vas!'' rečenica je napisana u: a) imperativu b) futuru drugom c) prezentu d) pluskvamperfektu e) kondicionalu drugom f) imperfektu 9) Kako glasi 3. osoba množine u imperativu glagola plivati? a) plivaj b) plivajte c) plivajmo d) plivamo e) plivati f) neka pliva 10) ''Molim te donesi mi čašu.'' je: a) upozorenje b) molba c) poticaj d) zabrana e) savjet f) opomena

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?