1) Kut je dio: a) polupravca b) ravnine c) dužine 2) Kako nazivamo zajedničku početnu točku polupravcima? a) stranica kuta b) vrh kuta c) krak 3) Vrh kuta je točka: a) B b) A c) V 4) Krakovi kuta su zapravo: a) pravci b) polupravci c) dužine 5) Kut je dio ravnine omeđen s dvije dužine s istom početnom točkom. a) da b) ne 6) Krakovi ovog kuta su: a) a, c b) b, c c) a, b 7) Kut je omeđen s 2 polupravca. a) da b) ne 8) Imena točaka označavamo malim tiskanim slovima. a) da b) ne 9) Imena polupravaca označavamo malim tiskanim slovima. a) da b) ne 10) Točke koje pripadaju kutu, ali nisu na krakovima kuta zovu se: a) rubne točke kuta b) unutrašnje točke kuta c) vanjske točke kuta 11) Točke koje se nalaze na krakovima nazivamo: a) vanjske točke kuta b) rubne točke kuta c) granične točke kuta

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?