1) Drugi svjetski rat započeo je? a) 1.9.1939.  b) 5.9.1940.  c) 1.1.1939.  2) Koji je bio povod rata? a) Napad Njemačke na Austriju. b) Napad Njemačke na Češku. c) Napad Njemačke na Poljsku. 3) Nakon Prvog svjetskog rata nitko nije bio spreman za novi rat te je Liga naroda prema Hitleru i njegovim potezima koristile: a) Politiku skrivanja b) Politiku zastrašivajna c) Politiku popuštanja 4) Blitzkrieg znači: a) Pravedan rat. b) Brzi, munjeviti rat. c) Njemački rat. d) Domovinski rat. 5) Suprotno odredbama Versajskog ugovora, Njemačka je u ožujku 1938. godine "anšlusom" pripojila: a) Švicarsku b) Austriju c) Češku 6) Minhenskim sporazumom riješena je kriza između Njemačke i: a) Francuske b) Velike Britanije c) Čehoslovačke 7) Njemački napad na Poljsku započeo je bez objave rata. a) Točno b) Netočno 8) Koje države su potpisnice Trojnog pakta? a) Njemačka, Italija, Japan b) Njemačka, Austrija, Poljska c) Njemačka, Francuska, Belgija 9) U svibnju 1940. započeo je Njemački napad na: a) Poljsku i Češku b) Finsku i Rumunjsku c) Belgiju i Francusku 10) Maginot linija je: a) Nizozemska obrambena linija. b) Francuska napadna linija. c) Francuska obrambena linija. 11) Hitler je naredio planiranje invazije na Britaniju pod nazivom: a) Operacija Plavi lav b) Operacija Morski lav c) Operacija Morski pas 12) Satelitska država je: a) Država koja ima puno satelita b) Država koja je poslala najviše satelita u svemir c) Država čiju je vlast preuzela jača država 13) Operacija Barbarossa predstavlja a) Atentat na Hitlera b) Osvajanje najvrjiednijeg dijela SSSR-a c) Atentat na Staljina 14) Rat se odvijao na slijedećim bojištima: a) sjeverno europsko, istočno europsko, zapadno europsko, južno europsko b) zapadno europsko, istočno europsko, sjeverno-afričko, pacifičko c) atlansko, sjeverno europsko, južno europsko, azijsko 15) SAD je ušao u rat zbog: a) Straha od komunizma b) Straha od Fašizma c) Napada na Pearl Harbour 16) Napad na Pearl Harbour izveden je: a) 7.11.1941. b) 7.12.1941. c) 7.10.1943. 17) Atlanska povelja je sporazum kojim je stvorena: a) Fašistička koalicija b) Antifašistička koalicija c) Komunistička koalicija 18) Atlantsku povelju potpisali su: a) Yamamoto i Roosevelt b) Hitler i Mussolini c) Roosevelt i Churchill 19) Totalitarni rat je  a) Rat u kojem ratuješ TOTALNO b) Rat koji se vodi svim sredstvima, bez obzira na žrtve c) Rat koji se vodi pod vodstvom jednog vladara 20) Holokaust je: a) Sustavni progon i uništenje Židova b) NJemačko pripojenje Austrije c) Politika popuštanja Lige naroda 21) Kao prekretnica u ratu najčešće se navode 3 bitke, i to: a) Bitka kod Midwaya, kod El Alameina, kod Staljingrada b) Bitka kod Moskve, kod Staljingrada, Pearl Harbour c) Pearl Harbour, Hiroshima, Nagasaki 22) Italija je kapitulurala: a) 1.9.1943. b) 1.10.1944. c) 8.9.1943. 23) Kada je održana Teheranska konferencija? a) studeni 1943. b) studeni 1944. c) lipanj 1945. 24) U Teheranskoj konferenciji sudjelovali su: a) Hitler, Mussolini, Roosevelt b) Hitler, Mussolini, Staljin c) Staljin, Roosevelt, Churchill 25) Savezničko iskrcavanje u Normandiji (ili Dan D) bio je: a) 6.6.1943. b) 6.6.1945. c) 6.6.1944. 26) Bomba na Hirošimu bačena je: a) 6.8.1943. b) 6.8.1944. c) 6.8.1945. 27) Drugi susret "velike trojice" održan je u veljači 1945. u: a) Jalti b) Parizu c) Beogradu 28) Konferencijom u Jalti predviđeno je utemeljenje: a) Europske unije b) Ujedinjenih naroda c) NATO saveza 29) Njemačka je potpisala bezuvjetnu kapitulaciju: a) 30.4.1945. b) 7.5.1945. c) 17.4.1945. 30) Drugi svjetski rat završava 2.9.1945. a) kapitulacijom Njemačke b) kapitulacijom Japana c) kapitulacijom Italije 31) Drugi svjetski rat trajao je 6 godina i 2 dana. Život je izgubilo: a) oko 49 milijuna ljudi b) oko 40 milijuna ljudi c) oko 50 milijuna ljudi

Drugi svjetski rat- ponavljanje

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?