1) كُـ   a) كَأس b) كِتاب c) كُرسي 2) كِـ a) كُرة b) كَرز c) كِتاب 3) كَـ   a) كُرة b) كَأس c) كِتاب 4) كُـ   a) كِتاب b) كَأس c) كُرة 5) كَـ   a) كَلب b) كُرة c) كِتاب 6) كَـ  a) كِتاب b) كَلب c) كَرز

حرف الكاف والحركات

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?