1) Ани изработила мартеница дълга 15 см, а Валя е направила мартеница с дължина третина от тази на Ани. Наталия направила мартеница, чиято дължина в сантиметри е стойността на израза ( 5.13 + 140 : 4):10-7. Коя е най-късата мартеница?  a) Валя b) Ани c) Наталия 2) Една книга има 72 страници. Първият ден Мария прочела половината страници, а втория ден - три пъти по-малко страници от първия ден . Колко страници са останали за третия ден? a) 36 стр b) 24 стр c) 12 стр 3) Мария има 72 марки. Ива има 3 пъти по-малко марки от Мария, а Петя 2 пъти повече от Мария. С колко марките на Петя са по -малко от марките на Мария? a) 24 b) 48 c) 12 4) Трима братя си купили 2 еднакви кутии с бонбони. Двамата братя яли от една кутия и изяли две трети от бонбоните в нея, а дригия брат изял една трета от другата кутия. Ако бонбоните във всяка кутия са по 36, по колко бонбона е изяли братята и колко общо са останали? a) 24, 12, 36 b) 12,12,12 c) 24, 24, 12 5) Сервиз от 6 кристални чаши струват 144 лева и е 3 пъти по-скъп от 6 стъклени чаши. С колко лв. една кристална чаша е по-скъпа от една стъклена чаша? a) 16 лв b) 8 лв c) 12 лв 6) Камен намислил число, Митко намислил два пъти по-голямо число от Камен, а Васко - 3 пъти по-голямо число от Камен. Сборът на трите числа е 480. Кой какво число е намислил? a) 80, 160, 240 b) 8, 16, 24 c) 60, 120, 180 7) 1000 декара са засяти с пшеница, царевица и слънчоглед. От тях една втора с пшеница, една пета с царевица, а останалото място е посято със слънчоглед. Колко декара е слънчогледа? a) 300 дка b) 500 дка c) 200 дка 8) Дължината на правоъгълник е пет пъти по-голяма от ширината, а сборът им е 4 м 2 дм. Намерете обиколката на правоъгълника. a) 245 дм b) 84 дм c) 42 дм 9) Пет банана и един ананас тежат 866 г. Ананасът тежи колкото 1 банан и 200 г.Колко тежи ананаса? a) 111 г b) 311 г c) 555 г 10) Една диня тежи 2 кг и половин диня. Колко такива дини тежат 48 кг? a) 12 b) 24 c) 10

Задачи с практико-приложен характер - 3кл

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?