ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Natural Numbers - 1,2,3,4,5,6............, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Whole Numbers - 0,1,2,3,4,5,6........., ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Integers - .....-3,-2,-1,0,1,2,3......., ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Even Numbers - 2,4,6,8,10,12......., ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Odd Numbers - 1,3,5,7,9,11......, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Prime Numbers - 2,3,5,7,11,13,17..., ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Composite Numbers - 4,6,8,9,10....., ਸਹਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ/Co-Prime Numbers - (2,3),(5,4),(8,15),(25,49)....,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?