1) Pravilan prijevod riječi Panonija na latinski je? a) Pannonia b) Panonia c) Panona d) Pannania 2) Latinski naziv za područje na kojem su živjeli Panonci pomiješani s keltskim plemenima je? a) Pannonia Superior b) Pannonia Inferior c) Pannonia Savia d) Pannonia e) Pannonia Prima f) Pannonia Valeria 3) Početkom 2. stoljeća Rimljani upravno Panoniju dijele na dva dijela koja se nazivaju? a) Pannonia Savia et Pannonia Secunda b) Pannonia Superior et Pannonia Inferior c) Pannonia Superior et Pannonia Valeria d) Pannonia Inferior et Pannonia Valeria e) Pannonia Superior et Pannonia Savia f) Pannonia Secunda et Pannonia Inferior 4) Dioklecijan Gornju Panoniju dijeli na? a) Pannonia Savia et Pannonia Prima b) Pannonia Secunda et Pannonia Valeria c) Pannonia Valeria et Pannonia Savia d) Pannonia Secunda et Pannonia Prima 5) Dioklecijan Donju Panoniju dijeli na? a) Pannonia Savia et Pannonia Prima b) Pannonia Secunda et Pannonia Valeria c) Pannonia Valeria et Pannonia Savia d) Pannonia Prima et Pannonia Secunda 6) Koje mjesto je bilo sjedište Panonije Savije? a) Noviodunum b) Siscia c) Mursa d) Aquincum 7) Koje mjesto je bilo pravokutnog oblika s dvostrukim zidinama? a) Cibalae b) Andautonia c) Mursa d) Vindobona 8) Koje mjesto je imalo veliki strateški značaj zbog luka na rijeci Savi? a) Sirmium b) Poetovio c) Brigetio d) Andautonia 9) U kojem mjestu su se rodila dva cara koja su bila braća i suvladari? a) Noricum b) Cibalae c) Sopianae d) Brigetio 10) Koje mjesto je bilo poznato po Carskoj kovnici novca? a) Pontica b) Siscia c) Andautonia 11) Jedno od istaknutijih mjesta u Panoniji, današnji glavni grad Austrije. a) Arrabona b) Vindobona c) Taurunum d) Scarbantia 12) Za vrijeme cara Hadrijana Vinkovci dobivaju status. a) Muncipium Aelium Cibalae b) Colonia Aurelia Cibalae 13) Panonija nije graničila sa? a) Noricum b) Dalmatia c) Moesia d) Britannia

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?