1 - ஒன்று, 2 - இரண்டு, 3 - மூன்று, 4 - நான்கு, 5 - ஐந்து, 6 - ஆறு, 7 - ஏழு, 8 - எட்டு, 9 - ஒன்பது, 10 - பத்து,

தரம் 1 கணிதம் _ M.K.F Rishana -R/B/Al-Minara vidyalaya

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?