1) ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด? a) บริการ ATM b) บริการด้านบัตรเครดิต c) บริการ ณ จุดขาย d) บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 2) ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด? a) ควบคุมการผลิต b) การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย c) การวางแผนการผลิต d) ถูกทุกข้อ 3) โปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือโปรแกรมใด a) Microsoft Word b) Internet Explorer c) Google Chrome d) ถูกทั้ง ข และ ค 4) ซอฟต์แวร์ คือ a) โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ b) อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง c) โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ d) อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล 5) อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด a) อังกฤษ b) สหรัฐอเมริกา c) ญี่ปุ่น d) จีน 6) อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อใด a) พ.ศ. 2535 b) พ.ศ. 2536 c) พ.ศ. 2537 d) พ.ศ. 2538 7) จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใด a) ทหาร ตำรวจ b) นักธุรกิจ c) แพทย์ พยาบาล d) ครู นักการศึกษา 8) ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด a) กลุ่มของคอมพิวเตอร์ b) ไซเบอร์สเปซ c) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ d) การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง 9) ไซเบอร์สเปซ Cyberspace เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร a) เน็ตเวิร์ก b) เน็ตเวิร์กซิสเต็ม c) คอมมิวนิเคชั่น d) อินเตอร์เน็ต 10) ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใด a) E-mail b) Telnet c) Chat d) Gopher 11) การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่าอะไร a) การส่งข้อมูล b) การส่ง email c) การโอนถ่ายข้อมูล d) การแลกเปลี่ยนข้อมูล 12) บริการด้าน E-Commerce หมายถึง a) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ b) การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต c) การพูดคุยหรือสนทนา d) การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต 13) WWW ย่อมาจากอะไร a) World Wide Web   b) World War Web c) World Wan Web d) World Wide Wan 14) โปรแกรมใดคือระบบปฏิบัติการ a) Microsoft Office 97 b) Microsoft Office XP c) WinZip d) Windows 15) บริการอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร a) อีเมล์ b) เอ็นเตอร์เทน c) นิวส์กรุ๊ป d) อีคอมเมิร์ซ 16) Line บริการ อะไร a) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ b) แชตส่งข้อมูล c) การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต d) การแลกเปลี่ยนไฟล์งาน 17) อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ a) Diskette b) Memory c) Mouse d) Printer 18) อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ a) Hacker b) Diskette c) Hard disk d) Printer 19) อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ a) Voice recognition device b) Printer c) CPU d) Mouse 20) จงเรียงลำดับขั้นตอนการประมวลผล a) Input Process Output b) Process Input Output c) Output Input Process d) Input Output Process

Media and information literacy

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?