ජීවීන් කාණ්ඩ 03 මොනවාද ?, ජීවීන්ට පමණකි පොදු ජීවී ලක්ෂණය කුමක්ද?, ජලයේ භෙඌති අවස්ථා මොනවාද?, ලවණතාව අනුව ජලය කොටස් 03 මොනවාද?, චුම්බක වර්ග මොනවාද?, චුම්බක ආකර්ශන බල වැඩි වශයෙන් ඇත්තේ කොහෙද?, ධ්වනිය නිපදවන්නේ කේසේද?, ධ්වනිය නිපදවන වස්තු හදුන්වන්නේ කෙසේද?, ප්‍රජනනය යනු කුමක් ද?, එයින් ජිවීන්ට ලැබෙන ප්‍රයොජනය ලියන්න..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?