1) Siapakah yang memperkenalkan sistem ahli pada tahun 1951? a) Sir Gerald Templer b) Sir Henry Gurney 2) Apakah jawatan tokoh dalam Sistem Ahli? a) Ahli hal ehwal dalam negeri b) Ahli Pelajaran 3) Apakah potfolio yang dipegang oleh E.E.C Thuraisingham dalam sistem Ahli a) Ahli pelajaran b) Ahli Tanah, Lombong dan Perhubungan 4) Berikut adalah ciri-ciri sistem ahli kecuali a) Ahli bertaraf menteri b) Ahli mencadangkan undang-undang c) Ahli dilantik oleh Majlis Raja-raja Melayu d) Ahli diletak dibawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi 5) Apakah bidang kuasa Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri? a) Pendaftaran syarikat akhbar b) Hal ehwal Imigran 6) Namakan agensi dibawah tanggungjawab Ahli Hal Ehwal Dalam Negeri. a) FELCRA b) MARDI c) RIDA 7) Apakah kepentingan Sistem Ahli? a) Melatih orang tempatan mentadbir negara b) Merenggangkan perpaduan kaum c) Mempercepatkan kemerdekaan negara 8) Laporan Barnes mencadangkan bahasa pengantar di sekolah rendah ialah bahasa.... a) Melayu dan Inggeris b) Melayu c) Inggeris 9) Bilakah Laporan Fenn Wu di terbitkan? a) 1950 b) 1951 c) 1952 10) Berikut adalah cadangan laporan Fenn Wu kecuali a) sekolah cina diteruskan b) Pendidikan sekolah cina berorentasikan Tanah Melayu c) sekolah cina digantikan dengan sekolah kebangsaaan 11) Berapa jenis sekolah rendah yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952? a) Satu b) Dua 12) Dalam Ordinan Pelajaran 1952, Bahasa Cina dan Tamil boleh diajar sekiranya.... a) ada 15 orang murid dalam kumpulan yang sama b) mendapat permintaan daripada ibu bapa 13) Apakah bahasa pengantar di sekolah menengah mengikut Ordinan pelajaran 1952? a) Bahasa Melayu b) Bahasa Inggeris 14) Memperkasakan pendidikan rendah dan menengah adalah cadangan  a) Laporan Barnes b) Laporan Razak c) Laporan Woodhead 15) Menetapkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa peperiksaan terdapat dalam sistem a) Pendidikan Kebangssan di Sarawak b) Pendidikan kebangsaan di Sabah 16) Apakah cadangan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 untuk sekolah Umum (Rendah)? a) menggunakan bahasa Melayu b) menggunakan bahasa Inggeris 17) Apakah bahasa pengantar di sekolah menengah berdasarkan Penyata JK Pelajaran 1956? a) Bahasa Melayu b) Bahasa Inggeris 18) Apakah nama lain bagi Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956? a) Penyata Kabinet 1956 b) Penyata Razak 19) Berikut adalah cadangan tokoh terhadap sistem pendidikan negara kecuali a) Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar b) sistem vernakular diteruskan  c) sistem persekolahan sama untuk semua murid 20) Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 memupuk semangat perpaduan kerana.. a) meneruskan sekolah vernakular b) menggunakan sukatan pelajaran yang sama

BAB 7 (T4) USAHA KEARAH KEMERDEKAAN(7.3 dan 7.4)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?