තිත් පෙළ භාවිතා අවස්ථාවක් වන්නේ - උපුටා දැක්වීමකදී මැද කොටසක් අත් හළ බව දැනවීමට, වරහන් යෙදෙන අවස්ථාවකි - වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමකදි, :- - අදහසක් වැඩිදුර විස්තර කිරීමට යෙදේ, * - පහතින් දක්වා ඇති බව දැක්වීමට යෙදේ, අත් හැරුණු අකුරු,පද,වාක්‍යය නැවත එක් කිරීමට භාවිතා කෙරේ - කාක පාදය,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?