Μου αρέσει που με περιποι ____ σαι. Μπορείς να μου δαν ____ σεις ένα μολύβι. Τα κορδόνια μου είναι έτοιμα να λ ____ θούν. Ανεβ ____ τε γρήγορα πάνω. Μπορ ____ τε να φύγετε. Με τον τρόπο που τα εξηγ ____ τε, τα καταλαβαίνω όλα. Σκούπ ____ σε τα πόδια σου στο χαλάκι. Εξηγ ____ στε μου, σας παρακαλώ τι συμβαίνει. Παρατηρ ____ στε προσεκτικά την εικόνα. Απαντ ____ στε στις ερωτήσεις του φυλλαδίου. Στα λεωφορεία πιαστ ____ τε από τις χειρολαβές. Ωφελnθ ____ τε από τις εκπτώσεις. Τα χέρια σας θα γεμ ____ σουν αγκάθια. Mnv παραλείψετε να επισκεφθ ____ τε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Χρnσιμοποι ____ στε όλες σας τις αισθήσεις. Αθρ ____ στε τους πόντους τnς κάθε ερώτnσnς. Φροντ ____ στε να τελειώσει το έργο. Ρυθμ ____ στε τα κουμπιά της έντασης. Γει ____ στε τη συσκευή του CD. Απομακρ ____ νετε τον ενισχυτή από την τηλεόραση.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?