Create better lessons quicker
Usmjerena dužina - Vektor, Pravac kojem vektor pripada - smjer vektora, Orijentacija vektora - strelica, Vektor je određen - duljinom, smjerom i orijentacijom, Vektori istoga smjera - kolinearni vektori, Jednake duljine, istoga smjera i iste orijentacije - jednaki vektori, Jednake duljine, istoga smjera i suprotne orijentacije - suprotni vektori, Početna točka vektora - hvatište vektora, Nema smjer - nul-vektor, Zbrajanje vektora - pravilo trokuta,

Vektori

by Anka

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives