Create better lessons quicker
Usmjerena dužina - Vektor, Pravac kojem vektor pripada - smjer vektora, Orijentacija vektora - strelica, Vektor je određen - duljinom, smjerom i orijentacijom, Vektori istoga smjera - kolinearni vektori, Jednake duljine, istoga smjera i iste orijentacije - jednaki vektori, Jednake duljine, istoga smjera i suprotne orijentacije - suprotni vektori, Početna točka vektora - hvatište vektora, Nema smjer - nul-vektor, Zbrajanje vektora - pravilo trokuta,
by

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c