Cymdogion - Pwy sy'n byw yn y stryd?, Beth dych chi'n hoffi'i wneud dros y penwythnos?, Dych chi wedi bod ar gwrs Cymraeg?, Dych chi'n hoffi bwyta ma's? Ble?, Oes rhaglenni da ar y teledu?, Ydy pobl yn treulio gormod o amser ar y ffôn / cyfryngau cymdeithasol?, Fasech chi'n ffonio rhaglen radio i gwyno am rywbeth?, Beth fyddwch chi'n ei wneud y flwyddyn nesa?, Dych chi erioed wedi bod yn sgio?, Beth sy'n gwneud tafarn da?, Ble basech chi'n mynd ar wyliau?, Ydy gwyliau yng Nghymru yn well na gwyliau tramor? Pam?, Pa gerddoriaeth sy'n gwneud chi'n hapus?, Beth yw'r peth gorau am eich swydd? Pam?, Ydy Cymru'n dibynnu ar dwristiaid?, Dwedwch rywbeth amdanoch chi, Dwedwch rywbeth am deulu neu ffrindiau, Dych chi'n bwyta'n iach?, Ble ro'ch chi'n byw pan o'ch chi'n blentyn?, Ble hoffech chi fyw ar ôl ymddeol?, Beth o'ch chi'n hoffi yn yr ysgol?, Beth dych chi'n hoffi'i wneud ar benwythnosau neu ar wyliau?, At bwy basech chi'n anfon gwahoddiad i swper arbennig?, Beth sy ar eich rhestr bwced chi?, Ydy bywyd yn anodd i bobl ifanc y dyddiau yma?, Ydy dysgu iaith arall yn anodd? , Dych chi wedi helpu mewn ffair leol erioed?, Oes gormod o geir ar y ffordd?, Beth yw'r peth gorau am eich swydd chi?, Beth yw'r peth gwaetha am eich swydd chi?, Ydy e'n beth da i fyw yn wyrdd?, Ydy cadw anifeiliaid anwes yn dda i chi?, Pam mae pobl yn dysgu Cymraeg?, Pam mae pobl yn defnyddio Facebook neu Twitter?, Beth dych chi eisiau gwneud yn y dyfodol?, Ydy ymarfer corff yn fwy pwysig na bwyta'n iach?.

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?