1) Kako ide prezent glagola sum, esse, fui u jednini a) 1. sum, 2. es, 3. es b) 1. sum, 2. estis, 3. sunt c) 1. sumus, 2. es, 3. est d) 1. sum, 2. es, 3. est 2) Kako ide imperfekt glagola possum, posse, potui u množini a) 1. poteras, 2. poteratis, 3. poterat b) 1. poteramus, 2. poteratis, 3. poterant c) 1. poteram, 2. poteratis, 3. poterant d) 1. poteramus, 2. poteratis, 3. poterunt 3) Kako ide imperfekt glagola obsum, obesse, obfui u jednini a) 1. oberam, 2. oberatis, 3. oberant b) 1. oberam, 2. oberatis, 3. oberat c) 1. oberam, 2. oberas, 3. oberant d) 1. oberam, 2. oberas, 3. oberat 4) Kako ide futur glagola prosum, prodesse, profui u jednini a) 1. prodero, 2.proderis, 3.proderit b) 1. protero, 2. proteris, 3. proterit c) 1. prodero, 2. proderitis, 3. proderit d) 1.protero, 2. proteris, 3. proterunt 5) Što znače ove osobne zamjenice: Ego, Vos, Is, es, id (is, es, id je povratna zamjenica) a) Ja, ti, on, ona, ono b) Ja, vi, on, ona, ono c) Ja, vi, oni, one, ona d) Ja, ti, oni, one, ona 6) Koji je vokativ povratno-osobne zamjenice? a) sui b) secum c) sibi d) ne postoji 7) Koji je genitiv osobne zamjenice nos? a) nobis b) ne postoji c) nostri d) nos 8) Posvojne zamjenice moj i tvoj se dekliniraju po kojoj deklinaciji? a) 1. i 2. b) 1. i 3. c) 2. i 3. d) 2. i 4. 9) Posvojne zamjenice naš i vaš se dekliniraju po kojoj deklinaciji? a) 2. i 4. b) 1. i 4. c) 1. i 2. d) 4. i 5. 10) Povratno-posvojna zamjenica suus, sua, suum se deklinira po kojoj deklinaciji? a) 2. i 3. b) 1. i 2. c) 3. i 4. d) 1. i 4. 11) Gdje se nalazi Slavoluk Sergijevaca? a) U Zagrebu b) U Osijeku c) U Puli d) U Splitu 12) Gdje se nalazi ovaj rimski forum? a) U Đakovu b) U Zadru c) U Šibeniku d) U Puli 13) Gdje se nalazi rimska vila u uvali Verige Castrum? a) Na Kornatima b) Na Visu c) Na Korčuli d) Na Brijunima 14) Gdje se nalaze Aquae Iassae? a) U Varaždinu b) U Poreču c) U Osijeku d) U Vukovaru 15) Gdje se nalazi Andautonia? a) U Velikoj Gorici b) U Zagrebu c) U Šćitarjevu d) U Našicama

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?