Create better lessons quicker
Točno: Bilanca je temeljni financijski izvještaj?, Kapital se nalazi u pasivi bilance?, Kapital = Imovina - Obaveze, Bilanca se sastoji od aktive i pasive!, Bilancu obavezno sastavljaju svi poduzetnici, Aktiva = Pasiva, U aktivi bilance je imovina, Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove pozicija pasive, Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjele naplata prihoda su u aktivi , Obaveze = Imovina - Kapital, Netočno: Imovina = Kapital - Obaveze, Obaveze se nalaze u aktivi bilance!, Prihodi i rashodi se nalaze u bilanci!, Bilanca je sustavni pregled stanja imovine i kapitala!, Potraživanja za upisani neuplaćeni kapital je pozicija u pasivi , Kratkotrajna imovina je u pasivi bilance, Dobit tekuće godine je u aktivi bilance, Dugoročne obveze su u aktivi bilance, Revalorizacijske rezerve su u aktivi bilance, dugotrajna imovina je pozicija pasive bilance,

Kviz bilanca: Razvrstajte točne i netočne tvrdnje.

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives