Create better lessons quicker
1) Który rodzaj centrum logistycznego zajmuje powierzchnię od 5 do 10 ha, a zasięg jego oddziaływania wynosi od 2 do 10 km? a) Lokalne. b) Regionalne. c) Branżowe. 2) System HRM (Human Resource Management) obejmuje a) optymalizację źródeł dostaw. b) planowanie finansów. c) zarządzanie personelem. 3) Ile stanowisk roboczych należy przygotować, aby w ciągu 30 minut wytworzyć 25% komponentów spośród 600 szt., jeżeli produkcja jednego komponentu trwa 1 minutę? a) 4 stanowiska. b) 5 stanowiska. c) 1 stanowiska. 4) Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że jeżeli zapas kruszywa w punkcie końcowym sieci sprzedaży wynosił 2 t, sprzedano 13,7 t, a przyjęte dostawy wyniosły łącznie 11,2 t, to zapas początkowy wynosił a) 15,7 t b) 2,5 t c) 4,5 t 5) Jeden wyrób gotowy składa się z 3 elementów N i 4 elementów G. Ile wyrobów gotowych można zmontować z 300 elementów N i 200 elementów G? a) 100 sztuk. b) 200 sztuk. c) 50 sztuk. 6) W którym systemie stosowanym do kompletacji stosuje się technikę radiowej identyfikacji towarów? a) Pick by Voice b) RFID c) Pick by Light 7) Według której metody ustalania wielkości dostaw, realizowane będą dostawy odpowiadające przewidywanemu całkowitemu zapotrzebowaniu w planowanym okresie dla towarów, których koszty utrzymania zapasów są niskie, a realizacji dostawy wysokie? a) Maksymalnej wielkości dostawy. b) Stałej częstotliwości dostawy. c) Ekonomicznej wielkości dostawy. 8) Dokumentem stosowanym do poświadczenia przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami jest dokument a) PW b) PZ c) MM 9) Jednostkowa cena brutto wyrobu gotowego opodatkowanego 23% stawką VAT wynosi 120,00 zł. Oblicz jednostkową cenę netto wyrobu gotowego. a) 92,40 zł b) 97,56 zł c) 73,17 zł 10) Systemem polegającym na wykorzystaniu technologii głosowej oraz magazynowego systemu IT do obsługi kompletacji zamówień jest a) Pick by light b) RFID c) Pick by voice 11) Jeżeli towar z hurtowni jest wysyłany wtedy, gdy pojawia się zapotrzebowanie ze strony klienta, to oznacza, że hurtownia realizuje strategię a) pull. b) docelowego poziomu zapasów. c) push. 12) System informatyczny stosowany do zsynchronizowania działań i zaplanowania przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw oznaczany jest skrótem a) SCM (Supply Chain Management) b) VMI (Vendor Management Inventory) c) ECR (Efficient Consumer Response) 13) Magazyn jest przystosowany do składowania maksymalnie 16 000 paletowych jednostek ładunkowych (pjł). Oblicz wskaźnik wykorzystania przestrzeni składowej magazynu, jeżeli średnio w magazynie składowanych jest 12 000 pjł. a) 0,96 b) 1,44 c) 0,75 14) Metodą termicznego przekształcania odpadów bez użycia tlenu jest a) hydroliza. b) piroliza. c) spalanie. 15) Operacja technologiczna, podczas której niepełnowartościowy i wadliwy materiał został zdyskwalifikowany do dalszej przeróbki, umożliwia rejestrację a) wielkości zapasów w toku. b) harmonogramu obciążeń c) miejsca powstawania braku. 16) Który kanał dystrybucji stosuje przedsiębiorstwo, jeżeli pomiędzy producentem a konsumentem wstępuje tylko jeden pośrednik? a) Długi. b) Bezpośredni. c) Krótki. 17) Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN) jest numerem nadawanym przez a) nadawcę ładunku. b) ubezpieczyciela ładunku. c) odbiorcę ładunku. 18) Zapas strategiczny w przedsiębiorstwie produkcyjnym dotyczy towarów a) przeznaczonych na dostawę do określonego klienta. b) zbędnych do produkcji. c) o podstawowym znaczeniu dla kontynuacji procesu produkcji. 19) Systemy informatyczne stosowane do automatycznego wprowadzania i gromadzenia danych oznaczane są skrótem a) DRP (Distibution Resource Planning) b) ADC (Automatic Data Capture) c) MRP (Material Requirements Planning) 20) Uzupełnianie zapasów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby były one dostępne w procesie wytwórczym w momencie, w którym stają się niezbędne na stanowiskach roboczych, zapewnia moduł systemu informatycznego a) CRM b) MRP c) CRP

Gra online- Logistyka

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives