1) В кое изречение е употребено определение? a) Птицата се издигна високо в небето. b) Треньорът не беше доволен от нас. c) След тържеството отидохме в парка. d) Сестра ми много хареса подаръка 2) В кое изречение има обстоятелствено пояснение? a) Този филм ме натъжи. b) Момичето тихо се засмя. c) Чу се тихо подсвирване. d) Всички ще ми се смеят. 3) Как е изразено непрякото допълнение в изречението? Довечера Антон ще ти разкаже всичко по-подробно. a) с лично местоимение b) със съществително име c) с наречие за време d) със степенувано наречие 4) Колко допълнения има в изречението? След срещата учениците поднесоха цветя на госта. a) едно b) две c) три d) нито едно 5) В кое изречение подлогът е изразен с лично местоимение? a) След представлението те трябва да напишат съчинение. b) Учениците влязоха в ролята на герой от любима книга. c) С негова цел учениците подготвиха костюмите си. d) Никой не влизаше в стаята му. 6) В кое изречение подлогът е изразен със словосъчетание от числително име и съществително име? a) Успях да прочета само първата част от книгата. b) През следващата година ще учим два чужди езика. c) Днес три деца дойдоха за преглед. d) Класирах се на трето място в конкурса по рисуване. 7) Кое от изреченията се състои от подлог, сказуемо и допълнение? a) Водата в чайника завря. b) Стопанинът се отблагодарил щедро. c) Мишо и Цветан пак закъсняха. d) Ти изпи ли млякото? 8) В кое изречение е допусната грешка при членуване? a) Домакинът покани госта в хола. b) Мъжът седна на дивана. c) Актьора прочете разказът. d) Утре с моя приятел ще гледаме мача. 9) В кое изречение сказуемото НЕ е изразено с причастие? a) Двете сестри живеели в двореца на върха на планината. b) Корабът бързо потеглил. c) Храбрият шивач надникнал в тъмния вход на пещерата. d) В приказките се разказва за отдавна отминали събития. 10) Кое НЕ е част на изречението? a) подлог b) определение c) наречие d) допълнение

Части на простото изречение

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?