корен - основна морфема в думата, носи ЛЗ, окончание - формообразувателна морфема, показва лице, число, време, род, определителен член - формообразувателна морфема, означава определеност, представка - словообразувателна морфема, стои пред корена и служи за образуване на нови думи, наставка - словообразувателна морфема, стои след корена и служи за образуване на нови думи, морфология - наука за морфемите, морфемен анализ - определя морфемния състав на думата,

Морфема

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?